חוק אזרחות רומנית זכאות לאזרחות רומנית דרכון רומני לישראלים נוטריון אפרים קציר לאזרחות רומנית נוטריונים לדרכון רומני תרגום נוטריוני לרומנית אישור נוטריוני תרגום נוטריון מעברית לרומנית תרגום נוטריוני מרומנית לעברית שירותי נוטריון ברומנית שירות נוטריוני באנגלית כל השירותים הנוטריונים מי רשאי לקבל אזרחות רומנית ודרכון רומני ישראלים ודרכונים רומנים Romanian Citizenship Law No 21-1991 Hebrew Version By Efraim Katzir Advocate Public Notary

להלן נוסח חוק האזרחות הרומנית בעברית כפי שתורגם ע"י עו"ד ונוטריון אפרים קציר
 
יצויין כי אין באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ,הנוסח המתורגם כאן נמסר כשירות
 
 לציבור ואיננו מחייב בכל אופן שהוא את בעלי האתר ואיננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי
 
 

חוק האזרחות הרומנית

חוק מספר 21 מתאריך 1 במרץ 1991

תוכן מסמך מספר 44-6 כפי שפורסם ברשומות, מרץ 1991.

הפרלמנט הרומני מאשר את החוק המוצע.

פרק מספר.1
הוראות כלליות

סעיף. 1. – האזרחות הרומנית מבטאת את השתייכותו של אדם למדינת רומניה, האזרחים הרומנים שווים בפני החוק; ורק לאזרחים מוקנית הזכות לשאת בתפקידים ציבוריים אזרחיים וצבאיים.

אזרחי רומניה נהנים מהגנת מדינת רומניה.

סעיף. 2. – צורות ואופני קבלה או אובדן של האזרחות הרומנית מפורטים בחוק זה.

סעיף. 3. – אין בסיומם, אובדן ערך, ביטול או פירוק של נישואין בין אזרח רומני לאזרח זר כדי להשפיע על אזרחות בן הזוג.

 

פרק מספר.2
קבלת אזרחות רומנית

סעיף. 4. – האזרחות הרומנית מושגת באחת מן הדרכים הבאות:

א) לידה-

ב) אימוץ-

ג) השבה-

ד) תנאים למתן אזרחות-

א. לידה:

סעיף. 5. – ילדים שנולדו על אדמת רומניה להורים בעלי אזרחות רומנית הינם אזרחים רומנים.

נוסף לאמור לעיל, אזרחים רומנים הם גם אלו אשר מקיימים את אחד התנאים הבאים:

א) נולדו על אדמת רומניה גם אם רק אחד מהוריהם הינו אזרח רומניה;

ב) נולדו מחוץ לרומניה ושני ההורים או רק אחד מהם הינו בעל אזרחות רומנית.

ילד שנמצא בשטח הטריטוריאלי של רומניה הוא אזרח רומני גם אם זהות אחד או שני הוריו אינה ידועה.

ב. ע“י אימוץ:

סעיף. 6. – אזרחות רומנית תוענק לילד שהינו אזרח זר או חסר אזרחות בהליך אימוץ, אם המאמצים הם אזרחים רומנים ובלבד שלילד המאומץ טרם מלאו 18 שנה.

אם אחד מן המאמצים הינו בעל אזרחות רומנית ההחלטה בדבר אזרחותו של הקטין המאומץ תתקבל בהסכמה משותפת של המאמצים. במקרה והמאמצים לא מגיעים לכלל החלטה, הרשות השיפוטית המאשרת את הליך האימוץ תחליט לגבי אזרחות הקטין תוך התחשבות באינטרסים שלו. בנוסף, אם גילו של הקטין עולה על 14 שנים נחוצה הסכמתו לצורך קבלת האזרחות.

במידה והמאמץ הינו אדם יחיד והוא בעל אזרחות רומנית לקטין תוענק אזרחות המאמץ.

סעיף. 7. – במקרה של אובדן התוקף או ביטול של הליך האימוץ, קטין שטרם מלאו לו 18 שנים ייחשב כמי שמעולם לא היה אזרח רומני באם הוא מתגורר מחוץ לרומניה או שעזב את רומניה לצורך התגוררות בחו“ל.

ג) באמצעות  הליך השבה:

סעיף. 8. – אדם שאיבד את אזרחותו הרומנית יכול לקבלה ע“י ביצוע הליך השבות באם הוא מביע רצון לכך.

הורים שמבצעים את הליך השבות מחליטים לגבי ילדיהם הקטינים בנושאי האזרחות. אם אין הסכמה בין הוריו של הקטין יכריע בדבר בית המשפט הנמצא במקום מגורי הקטין וזאת תוך התחשבות באינטרסים של הקטין. בנוסף, אם גילו של הקטין עולה על 14 שנים נחוצה הסכמתו.

אין בהליך קבלת האזרחות ע“י אחד מבני הזוג כדי להשפיע על אזרחותו של בן הזוג השני. אחד מבני הזוג שהינו בעל אזרחות זרה או שהינו חסר אזרחות אשר בן זוגו מבקש אזרחות ע“י הליך השבות רשאי לבקש את קבלת האזרחות בתנאים המפורטים בחוק זה.

ד)תנאים למתן אזרחות:

סעיף. 9. – אזרחות רומנית יכולה להיות מוענקת על פי בקשה, לאזרח זר או לאדם ללא אזרחות אשר:

א) נולד ומתגורר על אדמת רומניה בתאריך הגשת הבקשה או, למרות שלא נולד על אדמת רומניה אך מתגורר בשטחה משך זמן של לפחות 5 שנים או אם הינו נשוי לבעל אזרחות רומנית פרק זמן של לפחות 3 שנים.

ב) מוכיח בהתנהגותו זיקה כלפי מדינת רומניה והעם הרומני.

ג) מלאו לו 18 שנים.

ד) מובטחים לו אמצעי מחיה חוקיים.

ה) מוכר כבעל התנהגות טובה ולא הורשע ברומניה או במדינה אחרת בביצוע מעשה פלילי אשר הופך אותו לבלתי ראוי להיות אזרח רומני.

ו) יודע את השפה הרומנית במידה מספקת לצורך התערות בחיים ברומניה.

במידה וקיימים טעמים מיוחדים, הקריטריונים המופיעים בתת סעיף (א) יכולים להיות שונים.

סעיף. 10. – ילד שנולד להורים בעלי אזרחות זרה או ללא אזרחות כלל וגילו פחות מ 18 שנים מקבל את האזרחות הרומנית באותה העת עם הוריו.

במקרה שרק אחד מן ההורים מקבל את האזרחות הרומנית, ההורים יחליטו, בהסכמה, לגבי אזרחות הילד. במקרה וההורים לא מגיעים לידי הסכמה, בית המשפט במקום מגוריו של הקטין יכריע בדבר, תוך התחשבות באינטרסים של הקטין. אם גילו של הקטין עולה על 14 שנים נחוצה הסכמתו.

(במקרה שיש רק הורה אחד)יקבל הקטין את האזרחות הרומנית באותו המועד בו יקבל הורהו את האזרחות.

סעיף. 11. – אזרחות רומנית יכולה להיות מוענקת גם לאדם שהיה בעל אזרחות רומנית בעבר והוא מבקש לחדשה תוך שמירת מקום מגוריו מחוץ לרומניה באם הוא מקיים בצורה נאותה את התנאים המפורטים בסעיף 9 תת סעיפים (ב) (ג) ו (ה).

 

פרק מספר 3
אופן מתן האזרחות

סעיף. 12. – הענקת אזרחות רומנית, הן לפי בקשה והן במקרה של הליך השבה תינתן בהמלצת שר המשפטים לפי החלטת הממשלה ותפורסם ברשומות ע“י המפרסם הלאומי הרומני.

סעיף. 13. – הבקשה להענקת אזרחות רומנית תבוצע באופן אישי או באמצעות ייפוי כח משפטי מאומת בצירוף מסמכים המוכיחים התאמה לדרישות המוכתבות בחוק זה.

סעף. 14. – הבקשה לקבלת אזרחות רומנית תופנה לוועדה לשם הוכחת תנאי הענקת האזרחות אשר פועלת מטעם משרד המשפטים הרומני.

הוועדה מורכבת מחמישה משפטנים מבית המשפט העירוני בבוקרשט, ממונה, לפרק זמן של 4 שנים ע“י נשיא בית המשפט לעי"ל.

יו“ר הוועדה הינו משפטן בעל התפקיד הבכיר ביותר או, במקרים של בעלי תפקידים שווים, המשפטן בעל הוותק הרב ביותר.

בראשות מזכירות הוועדה יעמוד יועץ ממשרד המשפטים הממונה ע“י שר המשפטים הרומני.

סעיף. 15. – הוועדה תפרסם על חשבון המבקש את בקשת קבלת האזרחות ברשומות המפרסם הלאומי הרומני.

בחינת הבקשה ע“י הוועדה תבוצע בחוף שלושים יום מתאריך פרסומה.

סעיף. 16. – במסגרת בחינת הבקשה רשאית הוועדה להורות על:

א) מילוי מסמכים ומתן הסברים מכל סוג שהוא מצד המבקש

ב) המצאת רישומים מאת הרשויות

ג) הזמנת כל אדם שעשוי לתת מידע יעיל

סעיף. 17. – רשויות ציבוריות שיש ברשותן נתונים או מידע אשר יש בו כדי להצביע על כך שהמועמד אינו מקיים את תנאי החוק לשם קבלת אזרחות, חייבות למסרן לוועדה.

כל אדם יכול להגיש התנגדות לוועדה המצויינת בסעיף 14 בקשר לבקשת קבלת האזרחות כמופיע לעי"ל..

סעיף. 18. – בתום בחינת הבקשה הוועדה תגבש דוח ותגיש אותו, בצירוף בקשת קבלת האזרחות, לידי שר המשפטים הרומני.

בדוח יצויין, בצורה מחייבת, באם התנאים החוקיים להענקת האזרחות מתקיימים באם לאו.

סעיף. 19. – בהתאם לדוח הוועדה, יציג לממשלה שר המשפטים את ההחלטה בדבר הענקת האזרחות.

אם מדוח הוועדה עולה כי התנאים הדרושים בחוק אינם מתקיימים לשם הענקת האזרחות, יודיע על כך שר המשפטים למגיש הבקשה.

סעיף. 20. – האדם שתוענק לו האזרחות הרומנית בהתאם לסעיף 8 תת סעפים (א) ו (ג) וסעיף 9 יישבע שבועת אמונים לרומניה, תוך פרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים בפני שר המשפטים או תת מזכיר המדינה הממונה למטרה זאת. תוכן השבועה הינו כדלהלן: ”הנני נשבע להיות נאמן למולדת ולעם הרומני, להגן על הזכויות והאינטרסים הלאומיים של רומניה, לכבד את חוקת וחוקי רומניה“.

אנשים שקיבלו את האזרחות הרומנית (ויושבים מחוץ לרומניה) בתנאים המצויינים בסעיף 11 יישבעו את שבועת האמונים בפני ראש המשלחת הדיפלומטית או הקונסול הרשמי של רומניה במדינה בה הם יושבים.

סעיף. 21. – האזרחות הרומנית מתקבלת בתאריך ביצוע שבועת האמונים.

לאחר ביצוע שבועת האמונים, שר המשפטים או בהתאם למקרה, ראש המשלחת הדיפלומטית או הנציג הקונסולרי, יעניק לאדם שהוענקה לו האזרחות הרומנית מסמך הוכחה.

פרק מספר 4
הוכחת האזרחות

סעיף. 22. – הוכחת האזרחות הרומנית מבוצעת באמצעות תעודת זהות, דרכון, או המסמך המצויין בסעיף 21 פיסקה 2.

אזרחות ילד שגילו אינו עולה על 14 שנים תונפק ע“י הצגת תעודת לידה, בליווי תעודת זהות או דרכון של אחד ההורים.

באם הילד רשום בתעודת הזהות או הדרכון של אחד ההורים, הוכחת האזרחות תתבצע תוך העזרות באחד מהמסמכים המפורטים לעי"ל.

באם הוכחת האזרחות של ילד עד גיל 14 לא ניתנת לביצוע בתנאים המוזכרים בפסקה הקודמת, ההוכחה תבוצע בעזרת מסמך המתקבל ממרשם האוכלוסין.

הוכחת האזרחות לילדים תעשה, עד גיל 14, עם תעודת הלידה.

סעיף. 23. – במקרה הצורך, הסגל הדיפלומטי או הסגל הקונסולרי של רומניה ינפיק, לפי בקשה, הוכחות לאזרחות עבור אזרחי רומניה הנמצאים בחו“ל.

 

פרק מספר 5
אובדן האזרחות הרומנית.

סעיף. 24. – דרכים לאיבוד האזרחות הרומנית :

א) באמצעות שלילת האזרחות הרומנית

ב) באמצעות אישור לויתור מרצון על האזרחות הרומנית

ג) במקרים אחרים כמצויין בחוק

א. שלילת האזרחות

סעיף. 25. – אפשר לשלול את האזרחות הרומנית לאדם אשר:

א) נמצא בחו“ל, ומבצע מעשים חמורים ביותר היכולים לפגוע באינטרסים של המדינה הרומנית, או ביוקרת המדינה הרומנית

ב) נמצא בחו“ל, ומתגייס לשורות צבא של מדינה שרומניה נמצאת איתה ביחסי מלחמה או שרומניה אינה מקיימת עימה יחסים דיפלומטיים

ג) קיבל את האזרחות באמצעים שאינם כשרים

סעיף. 26. – שלילת האזרחות הרומנית לא תשפיע על אזרחותם של בן הזוג או ילדיו של האדם שאזרחותו נשללה ממנו.

ב. באמצעות אישור ויתור מרצון על האזרחות

סעיף. 27. – אישור בדבר ויתור על האזרחות הרומנית ינתן מסיבות מוצדקות, לאדם בן 18 שנים לפחות אשר:

א) אינו מואשם או מעורב באירוע פלילי או שלא ריצה עונש בגין מעשה פלילי;

ב) הוא אינו נרדף עקב חובות למדינה, ע“י אנשים או רשויות משפטיות ברומניה או, שיש לו את האמצעים והערבויות המתאימות לתשלום החובות.

סעיף. 28. – אבדן האזרחות הרומנית ע“י אישור הויתור על האזרחות לא ישפיע על אזרחות בן הזוג וילדיהם הקטינים של בני הזוג.

על אף האמור לעי"ל, במקרה ושני ההורים מקבלים אישור בדבר ויתור על האזרחות הרומנית, בזמן שהילד הקטין נמצא איתם בחו“ל או אם עזב את המדינה יחד איתם, הקטין יאבד את האזרחות הרומנית יחד עם הוריו. אם הוריו איבדו את האזרחות הרומנית בתאריכים שונים, אובדן אזרחותו של הקטין יהא לפי התאריך המאוחר. הילד הקטין אשר, לצורך התגוררות מחוץ לגבולות רומניה עזב את המדינה לאחר ששני ההורים איבדו את האזרחות הרומנית, יאבד את האזרחות הרומנית בתאריך בו עזב את המדינה.

ההוראות בסעיף הקודם יישומו באופן הולם גם במקרה שרק אחד ההורים ידוע או בין החיים.

בשני המצבים המתוארים לעי"ל נחוצה הסכמת הילד אם מלאו לו 14 שנים.

ג) מקרים נוספים של אבדן האזרחות הרומנית

סעיף. 29. – הילד הקטין אזרח רומני, המאומץ ע“י אזרח זר, מאבד את האזרחות באם מאמציו, או לפי הצורך המאמץ מבקש זאת באופן דחוף, והחוק הזר מחייב החלת האזרחות של המאמץ על המאומץ.

במקרה של אבדן התוקף או ביטול האימוץ, ילד שעדין לא מלאו לו 18 שנים יחשב כמי שמעולם לא איבד את האזרחות הרומנית.

סעיף. 30. – במצב המפורט בסעיף 5 פיסקה 3, ילד שאומץ מאבד את האזרחות הרומנית אם, בהגיעו לגיל 18 נקבע האימוץ ביחס לשני ההורים שהם אזרחים זרים.

אבדן האזרחות הרומנית תקף גם במקרה שהליך קביעת האימוץ בוצע רק בפני הורה בעל אזרחות זרה, וההורה השני אינו ידוע.

תאריך אבדן האזרחות הרומנית בתנאים המוזכרים לעי"ל הוא תאריך קביעת אימוץ הילד.

 

פרק מספר 6

הליכי ביטול האזרחות ואישור וויתור על אזרחות רומנית

סעיף. 31. – ממשלת רומניה רשאית, בהתאם למקרה, להחליט על ביטול האזרחות הרומנית, ולאשר ויתור על האזרחות הרומנית, בהמלצת שר המשפטים, המבוצעת בהתאם להליכים המפורטים בסעיפים 14-19.

סעיף. 32. – כל רשות או אדם שמכיר בקיום סיבה לביטול האזרחות הרומנית יכול להתריע, בכתב, בפני הוועדה מטעם משרד המשפטים, ומחובתו להציג את הראיות שברשותו.

הוועדה אשר המידע שלעי"ל יובא בפניה רשאית לבקש פרטים או מידע מכל רשות או אדם שיש לו ידיעה לגבי קיום המצב המפורט בסעיף 25.

סעיף. 33. – הבקשה לויתור על האזרחות הרומנית תיעשה באופן אישי או באמצעות נציג בעל סמכות משפטית מיוחדת ומאומתת ותוגש לוועדה הפועלת מטעם משרד המשפטים, שתפעל בהתאם למפורט בסעיפים 14-19.

סעיף. 34. – תאריך הקובע לאובדן האזרחות הרומנית ע“י או האישור לויתור הינו תאריך הפרסום ברשומות המפרסם הלאומי הרומני שבו התפרסמה החלטת הממשלה.

סעיף. 35. – ההוראות הכלולות בסעיף 33 יבוצעו בשינויים הרלוונטים, גם במקרים המצוינים בסעיפים 29 ו 30.

 

פרק מספר 7
הוראות ביניים והוראות אחרונות.

סעיף. 36. – האנשים שהשיגו ושמרו על אזרחותם הרומנית בהתאם לחוקים קודמים. נשארים אזרחים רומניים

סעיף. 37. – אזרחים רומנים לשעבר אשר לפני תאריך 22 לדצמבר 1989 איבדו את האזרחות הרומנית מסיבות שונות, יכולים להשיגה לפי בקשה על בסיס הצהרה מאומתת בחו“ל, לנציגות הדיפלומטית או המשרדים הקומסולריים של מדינת רומניה, ובתוך רומניה אצל הנוטריון הלאומי של מחוז בוקרשט, אף אם יש להם אזרחות אחרת ולא התגוררו ברומניה.

התנאים המפורטים לעיל מתקיימים גם ביחס לאנשים אשר נשללה מהם האזרחות הרומנית בניגוד לרצונם או תחת נסיבות שלא היו מקובלות עליהם, וכן גם בקשר לצאצאיהם.

סעיף. 38. – הבקשה להענקת האזרחות והאישור לוויתור האזרחות מחוייבים באגרות כמפורט בחוק.

מבלי לפגוע בהוראות שבפסקה הקודמת, קבלת האזרחות בהתאם להוראות בסעיף 37 פטורה מתשלום האגרות הקונסולריות.

סעיף. 39. – האנשים שהוענקה להם אזרחות רומנית, בהתאם לחוק, נהנים מכל הזכויות והחופש, וכמוכן מהחובות המפורטות בחוקה ובחוקי המדינה החלים על האזרחים הרומנים.

סעיף. 40. – אזרחות רומנית הנושאת את התואר ”אזרחות כבוד“ תתאפשר להענקה לאנשים זרים עבור שירותים יוצאים מן הכלל לטובת המדינה והלאום הרומני, בהמלצת הממשלה, ללא שום הליך וזאת, ע“י הפרלמט הרומני.

האנשים שהוענקה להם אזרחות כבוד נהנים מכל הזכויות האזרחיות והפוליטיות המוכרות לאזרחים רומנים ולמעט הזכות לבחור ולהיבחר ולשמש בתפקיד נבחר.

סעיף. 41. – במקרים שבהם נדרשת הסכמת הקטין שהגיע לגיל 14, יבוצע הדבר בצורת הצהרה מאומתת אשר תוגש בפני הנוטריון.

סעיף. 42. – החוק הנוכחי יכנס לתוקפו לאחר 30 יום מתאריך פרסומו ברשומות המפרסם הלאומי הרומני.

הבקשות הנמצאות בטיפול בתאריך כניסת החוק לתוקף ייפתרו בעזרת הכוונות החוק הנ“ל, למעט הבקשות לקבלת אזרחות רומנית, שהוגשו עד לתאריך זה, ברוח פרסום חוק מס 137/1990.

סעיף. 43. – עם כניסת החוק לתוקף יבוטלו חוק מס 24/1971 - חוק האזרחות הרומנית, חוק 137/1990, בהקשר להוראות מסויימות המתייחסות לאזרחות הרומנית, ההוראות המצויינות בסעיפים 3 ו 8 מחוק מס 7/1989 בהקשר לחזרה למולדת של האזרחים הרומנים והאזרחים הרומנים לשעבר, וגם הוראות סותרות ומנוגדות להוראות החוק הנוכחי.

חוק זה נתקבל ע“י הסנאט בישיבה שנערכה ב 25 פברואר 1991.

נשיא הסנאט הרומני

אלכסנדר ברלדיאנו

חוק זה נתקבל ואושר ע“י בית הנבחרים בישיבה מתאריך 25 בפברואר 1991

 

נשיא בית הנבחרים
מרטיאן דן

מוכרז בזאת על חוק האזרחות הרומנית ואנו מאפשרים את פרסומו ברשומות הפרסום הלאומית הרומנית.

נשיא מדינת רומניה
יון אילייסקו

שער הכניסה לפרלמנט הרומני בבוקרשט

 

יצויין שוב כי התרגום נעשה ע"י עו"ד ונוטריון אפרים קציר ואין לראות

. בתוכן אתר זה משום יעוץ משפטי 

 

ניתן ליצור עתה קשר ישיר עם עו"ד בכיר ונוטריון אפרים קציר, וכן ניתן

 

לשלוח את כל המסמכים אשר צריך להגיש בשגרירות כגון תעודות

 

לידה, תעודות נישואין, ויתר התעודות ממשרד הפנים הישראלי, לצורך

תרגומם לרומנית ע"י עו"ד ונוטריון אפרים קציר, ואישורם הנוטריוני 

וקבלת אפוסטיל

     

עורך דין ונוטריון אפרים קציר חוסך לכם הרבה כסף

 

טלפונים להשגה מיידית של עו"ד ונוטריון אפרים קציר

 

050 286 25 24

 

02 671 81 01

 

להשתמע