עו"ד נוטריון בורר מגשר אפרים קציר 050-2862524 שירות זריז, במושבה הגרמנית,נוטריון מתרגם לרומנית אנגלית עברית נוטריון יעיל בירושלים תרגומים לרומנית אנגלית גרמנית צרפתית אישורים נוטריונים בכל השפות באמצעות מתרגם מוסמך notary service in jerusalem and all of israel avocat lawyer notar service public notary notary certification notary translation quick efficient notary jerusalem


עבודת עורך הדין קשה היא כאמור, תפקידו, בייחוד בהיותו נוטריון הוא בין היתר תפקיד ציבורי במובן הרחב של המילה

כאיש האמון על מערכת החוק והמשפט נראה שיש הרבה טעם בנסיון לשרת גם את הציבור

ישנם מקרים הנוגעים לקליינטים שונים אשר יש להם השלכה ציבורית רחבת היקף

מחובתו של עו"ד לנסות וליזום כל מהלך חוקי אשר ישרת את לקוחותיו ואפילו בטרם פנייה לסעד משפטי כגון בג"צ

בעניין שעלה לעו"ד בכיר ונוטריון אפרים קציר התעוררה שאלה באשר לשמירת זכויות קונה מקרקעין בשטחים בהם יש ו\או הייתה ו\או יכולה להיות הקפאת בנייה

במצב שכזה כספו של הרוכש איננו מאובטח בכל אופן שהוא והוא עלול להשאר במצב בו שילם לקבלן בנייה אך איננו יכול לקבל חזקה בנדל"ן אותו רכש ויחד עם זאת אין באפשרות הקונה לקבל את כספו חזרה באופן מיידי לצורך רכישת נדל"ן אחר

מה יעשה קונה כזה למי יפנה פתרון משפטי אין בנמצא מלבד פנייה לערכאות תהליך אשר יכול לקחת שנים רבות ולבינתיים הקונים נמצאים ללא בית וללא כסף והכל כאמור חוקי

למה הדבר דומה ? טרם חקיקת חוק המכר דירות , רוכש אשר נקלע לפשיטת רגל של קבלן ממנו קנה דירה לא יכול היה לקבל חזרה את כספו ונשאר ללא דירה , בית או כסף ולעיתים היה עליו להמשיך ולשלם משכנתא.

בא המחוקק אשר הבין את המצב הבלתי רציונלי אליו נקלעו ציבור רחב של אנשים וחוקק חוק אשר על פיו הקבלן חייב לתת ערבות בנקאית ובמידה ותהליך הבנייה לא יושלם מסיבות כאמור יוכל הרוכש לקבל את כספו חזרה בדרך ערבות בנקאית

מה יקרה אם כן באם רוכש מקרקעין דירה \ בית \ מגרש וכיוצב" בשטח בו הייתה הקפאה או עלולה להיות שוב הקפאת בנייה יתקל במצב בו הקבלן לא יכול למסור לו את הנכס או איננו יכול לבנות את ביתו על מגרשו וכיוצב" שאלות משפטיות

לעו"ד בכיר ונוטריון אפרים קציר נראה שזהו מצב בלתי נסבל מבחינה הומניטרית ומשפטית ועל חברי הכנסת והממשלה לדאוג בחוק לאבטחת זכויות כאלו במקרקעין האמורים באופן של ערבות בנקאית לפיה יוכלו רוכשים לקבל חזרה את כספם לאלתר -(בצירוף ריבית הנהוגה במשק ) ללא כל דיחוי

הרי לא יעלה על הדעת שרוכשים ישארו ללא בית, ללא כסף, ואף ימשיכו לשלם משכנתא באם לקחו אחת

אשר על כן ובטרם מיצוי זכויות מרשיו של עו"ד בכיר ונוטריון אפרים קציר ובשם הציבור בכללותו פנה עו"ד ונוטריון אפרים קציר לנבחרי ונבחרות הציבור של כל המפלגות, באשר העניין הוא הומניטרי ביסודו וחוצה הזדהות פוליטית כלשהי, ביזום הצעת חוק לפיה יאובטחו זכויות רוכשים במקרקעין בהם יכולה להיות שוב הקפאת בנייה

להלן המכתב אשר נשלח למכותבים מאת עו"ד ונוטריון אפרים קציר,בעקבות מכתב זה והתערבותו של עו"ד ונוטריון אפרים קציר, בהגנת זכויותיהם של קונים פוטנציאלים,נתקבלה החלטה בלשכת עוה"ד בישראל לפיה על עורכי דין בישראל לנקוט בפעולות שונות המבטיחות את זכויות הרוכשים, המנעות מפעולות מסויימות עלולה לפגוע בזכויות רוכשי נדל"ן


אפרים קציר, עורך-דין ונוטריון
כתובת בלעדית למשלוח דואר ת"ד 8228 ירושלים
02 נייד 050-2862524 טל: -6718101
רח' עמק רפאים 23 ירושלים
efraimk2003@yahoo.com
www.efraimkatzir.co.il


לכבוד                                                               23.1.11
                י"ח בשבט תשע"א bnetanyahu@knesset.gov.il רוה"מ בנימין נתניהו
ירושלים                                zlivni@knesset.gov.il ח"כ ציפי לבני
aliberman@knesset.gov.il השר אביגדור ליברמן
        מסמך זה נושא 2 עמודים syechimovich@knesset.gov.il ח"כ שלי יחימוביץ
nhorowitz@knesset.gov.il ח"כ ניצן הורוביץ
aeldad@knesset.gov.il ח"כ אריה אלדד
ehudb@knesset.gov.il השר אהוד ברק
aatias@knesset.gov.il השר אריאל אטיאס
dhanin@knesset.gov.il ח"כ דב חנין
mgafni@knesset.gov.il ח"כ משה גפני
atibi@knesset.gov.il ח"כ אחמד טיבי
uorbach@knesset.gov.il ח"כ אורי אורבך
jzhalka@knesset.gov.il ח"כ ג'אמל זחאלקה

נשלח גם בפקס לכולם


נבחרינו הנכבדים והנכבדות

בנדון:הצעתי להצעת חוק לפיה זכויות רוכשי מקרקעין

בשטחי ארץ בהם הייתה הקפאת בנייה ו\או עלולה להיות

הקפאת בנייה נוספת יובטחו בצורת ערבות בנקאית ע"י מדינת

ישראלנכבדיי, הנני לפנות אליכן\ם כנציגי\ות המפלגות במדינת ישראל
בבקשה לקידום מהיר ומיידי של חוק המאבטח זכויות רוכשים בנדל"ן-
בית,דירה, מקרקעין,וכיוצב" בשטחים בהם הייתה הקפאת בנייה ו\או
עלולה להיות הקפאת בנייה.
הרעיון הוא שמיד באם תהיה הקפאת בנייה נוספת יהיו זכאים כל מי
ששילם כסף כלשהו לצורך עיסקת מקרקעין כלשהי לקבל כספו (כמובן
בצירוף ריבית נהוגה) חזרה ולאלתר, ו\או לבטל את עיסקת המקרקעין.
בדיוק כפי שקיימת חקיקה המבטיחה בערבות בנקאית את מסירת
החזקה לידי הקונה מטעם הקבלן יש לחוקק חוק המבטיח את זכויות
הרוכש במקרקעין בהם עלולה להיות שוב הקפאה.
עניין זה חוצה הזדהות פוליטית כלשהי ונועד לשרת ציבור רחב של
אנשים אשר עלולים להקלע למצב בלתי אפשרי בו הם שילמו את מיטב
כספם לצורך רכישת מקום מגורים ועלולים להמצא ללא מגורים וללא
כסף זמין ומיידי לרכישה אחרת.
כמוכן, חוק שכזה הינו בגדר חקיקה הומניטרית ממדרגה ראשונה
וחשיבותו לכלל הציבור , בין היתר בשמירת הסדר הציבורי והבטחון
הכלכלי והעיסקי ברור.
הכנה מוקדמת ואבטחת כספי הרוכשים ע"י המדינה היא כורח
המציאות ותהא בהתאם לרוח חוקי יסוד בין היתר כבוד האדם וחירותו.
באפשרותי לנסח הצעת חוק טובה ויעילה במהירות רבה אשר תתרום
לציבור בכללותו ויהיה בזה משום שרות הניתן על ידי לציבור ללא
תמורה.
פנייתי מופנית אליכם\ן אך אבקשכם\ן להעבירה ליתר חברי\ות
מפלגותיכם\ן, ראוי לזכור כי זהו עניין ציבורי חשוב הנוגע לכל אחד\ת
במדינת ישראל וכל ח"כ שיקבל עמדתי זאת לעניין בנדון אף אם לא
מוען\נה ישירות , הרי זה מבורך לכלל הציבור במדינת ישראל.
אבקש עמדתכן\ם בעניין בכתב לאלתר בטרם אפעל למיצוי זכויות
הציבור וזכויות מרשיי בעניין שבנדון בדרכים אחרות.


                                                                                                   בכבוד רב,
                                                             אפרים קציר, עו"ד ונוטריון